REKLAMACE

 

Doplňte text stanovující podmínky reklamac, výměny a odstoupení od smlouvy. Níže jsou uvedeny zákonné formuláře.

Vzorový text pro reklamační formulář pro případný tisk (kopírujte a vytiskněte):

 

————————————————————————————————–

Reklamace zboží spotřebitelem

 

 

Jméno a příjmení kupujícího (odesílatele)……………………
datum narození……………………………………………………
adresa ………………………………………………………………
kontaktní údaje (e-mail, telefon) ………………………………

 

 

Jméno a příjmení prodávajícího (adresát):  ………………………………
IČ prodávajícího:  ………………………………
Adresa prodávajícího:  ………………………………

 

 

V ………………….. dne ………………………..

 

 

Uplatnění reklamace

 

Vážení,
dne ………. jsem ve Vašem e-shopu na adrese www. ……………………………… .cz, zakoupil …………………. (uveďte konktántí produkt) ………….. . Toto zboží mi bylo doručeno s vadou: ………….. (popište co je na výrobku vadně zpracováno). Vzhledem k tomu, že vadné plnění je zřejmě nepodstatným porušením smlouvy, žádám Vás v souladu s ust. § 2165 ve spojení s ust. § 2169 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o opravu zboží, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů od převzetí reklamace.

 

Zároveň Vás v souladu s ust. § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace (reklamační protokol) s uvedením data přijetí reklamace, jejího obsahu spolu s mým nárokem na opravu a následně potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.

 

Předem děkuji za kladné vyřízení mojí žádosti.

 

S pozdravem

 

 

……………………………………….

(vlastnoruční podpis)

 

 

Potvrzuji převzetí reklamace

dne ……………………………

 

………………………………………..

podpis prodávajícího nebo jím pověřené osoby

 

 

VZOR ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU:

 

Jméno a příjmení spotřebitele ………………………..
Adresa: ……………………………………………………

Kontaktní údaje (telefon a e-mail)…………………….

 

Jméno a příjmení podnikatele (či název firmy)……….
IČ podnikatele ……………………………………………..
Adresa podnikatele ……………………………………….

 

V ……………….. dne …………………….

 

 

————————————————————————————————–

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku

Vážení,

dne ……. jsem na Vašich internetových stránkách www. ……………………………… .cz, s Vámi prostřednictvím prostředku komunikace na dálku uzavřel kupní smlouvu, jejímž předmětem byl……… a byl mi doručen dne …….  společně s dokladem o koupi(fakturou č. ……………….).

Vzhledem k tomu, že výše uvedený ………… nenaplnil má očekávání, využívám svého práva a v souladu s ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, od výše uvedené kupní smlouvy v zákonné lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží bez uvedení důvodu odstupuji.

…………….. Vám zasílám zpět v samostatné doporučené zásilce, zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………….. Kč, včetně poštovného a balného ve výši ………… Kč, které jsem při koupi výše uvedeného …………….. zaplatil ve prospěch Vaší společnosti. Peněžní částku v celkové výši……………………… Kč poukažte bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne odsotupení od smlouvy na účet č. ……………………………… vedený u ………………………….

Za kladné vyřízení mojí žádosti předem děkuji

 

S pozdravem

……………………………………….

(vlastnoruční podpis)

Přílohy: Kopie daňového dokladu (faktura č. …………………)

 

————————————————————————————————–